Toepassingen Ziptrak® Outdoor Screens

Veranda
Serre
Tuinhuis
Terras
Overkapping
Carport

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Wendt Agenturen, gevestigd te Lisse, en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rijnland onder nummer 280655850000 op 15 augustus 2005, en geldend vanaf 1 augustus 2005. Gewijzigd 23 augustus 2014.

1. ALGEMEEN/DEFINITIES
1.1 Wendt Agenturen is een concern met
A: zelfstandig optredende agenten, zijnde afzonderlijke rechtspersonen, die allen handelen onder de naam Wendt Agenturen.
B: verkoopmedewerkers(vertegenwoordigers) in dienst van Wendt Agenturen
1.2 Gebruiker van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is Wendt Agenturen.
1.3 Onder Wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Wendt Agenturen een Overeenkomst sluit dan wel over het sluiten daarvan in onderhandeling treedt en/of aanbiedingen van Wendt Agenturen ontvangt.
1.4 Onder Producten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle zaken en diensten die door Wendt Agenturen geleverd worden, alsmede de zaken bestemd voor het maken van gerede Producten.
1.5 Onder Overeenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere Overeenkomst die tussen Wendt Agenturen en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die Overeenkomst.
1.6 Onder Order wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere opdracht van de Wederpartij, in welke vorm ook.
1.7 Onder aanbieding wordt in deze voorwaarden verstaan, een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wendt Agenturen, alsmede de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van
alle tussen Wederpartij en Wendt Agenturen gesloten Overeenkomsten.
2.2 Een verwijzing door de Wederpartij naar algemene voorwaarden en/of van de Wederpartij zelf of een derde(n) wordt niet door Wendt Agenturen aanvaard, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Wendt Agenturen zijn aanvaard met dien verstande dat zij alsdan uitsluitend aanvaard worden/wordt voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard. Indien Wendt Agenturen optreedt als Agent voor Derden, dan prevaleren de Algemene Voorwaarden van Wendt Agenturen boven deze van de betrokken partij, tenzij anders is overeengekomen.
2.3 Voor zover partijen eerder op basis van deze algemene voorwaarden een Overeenkomst hebben gesloten, verklaren zij zich ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden ook op latere Overeenkomsten tussen hen van toepassing zullen zijn.

3. AANBIEDINGEN, ONTWERPEN
3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt Wendt Agenturen niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door de Wederpartij.
3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, catalogi, maat- en gewichtsopgaven en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar Wendt Agenturen kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Wanneer de Wederpartij aantoont dat de afgeleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven van Wendt Agenturen dat Wederpartij in redelijkheid niet meer tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

4. OVEREENKOMST
4.1 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Wendt Agenturen eerst dan tot stand nadat Wendt Agenturen een opdracht van Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De op- drachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de dag waarop de opdrachtbevestiging is gedateerd. Indien Wendt Agenturen op verzoek van Wederpartij enige prestatie verricht voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal de Wederpartij Wendt Agenturen daarvoor betalen conform de dan bij Wendt Agenturen geldende tarieven.
4.2 Wendt Agenturen behoudt zich het recht voor om opdrachten van Wederpartij, die niet zijn gedaan als acceptatie van een aanbieding van Wendt Agenturen, zonder opgaaf van redenen te weigeren.
4.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.
4.4 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens Wendt Agenturen gedaan door verkopers, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen, binden Wendt Agenturen slechts indien en voor zover deze door haar schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd. Wanneer een wijziging of aanvulling wordt overeengekomen, geldt deze slechts voor de betreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bepaald.
4.5 Wendt Agenturen is gerechtigd om bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij binnen een maximale termijn van 2 maanden zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan de overige ver- plichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst voldaan zal worden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend middels het stellen van een bankgarantie.
4.6 Wendt Agenturen is bevoegd om, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk dan wel wenselijk is, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, zonder dat daardoor de aan Wederpartij verstrekte prijsopgaven worden beïnvloed. Zo mogelijk en/of zo dit naar het oordeel van Wendt Agenturen nodig is, zal Wendt Agenturen hieromtrent met Wederpartij overleg plegen.

5. ANNULERING
5.1 Wederpartij is gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden, mits Wendt Agenturen niet met de uitvoering van de Overeenkomst dan wel met de uitvoering van de opdracht van Wederpartij is begonnen.
Wederpartij die een Overeenkomst c.q. opdracht na start van de uitvoering ontbindt is bij wege van schadevergoeding een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 20% van het voor de te verrichten werkzaamheden overeengekomen bedrag, alsmede de kosten voor het vervaardigen van de in artikel 15.1 genoemde Producten, tenzij Wendt Agenturen aantoont dat de werkelijke schade hoger ligt.
Wederpartij is verplicht Wendt Agenturen te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst c.q. de opdracht.

6. PRIJZEN
Wendt Agenturen zal de overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn offerte genoemde prijzen in euro’s.
Tenzij anders is overeengekomen zijn door Wendt Agenturen opgegeven prijzen:
– gebaseerd op de bij de aanbieding respectievelijk de opdrachtbevestiging voor de
uitvoering van de opdracht van belang zijnde feitelijke gegevens gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies verpakkings- en andere kosten
– gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats. Onder fabriek, magazijn of andere opslagplaats wordt verstaan de terreinen van Wendt Agenturen en/of van door haar ingeschakelde derden
– exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten al dan niet van overheidswege
– exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht
– exclusief emballage. Deze kosten worden extra in rekening gebracht.
Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Wendt Agenturen gerechtigd om de bedongen prijs dien overeenkomstig te verhogen, behoudens voor zover deze opdracht reeds is geplaatst en aflevering binnen drie maanden na de betreffende prijswijziging plaats vindt.
Artikel 6.3 geldt ook ten aanzien van Overeenkomsten die door Wendt Agenturen in gedeelten worden uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten, welke op het tijdstip van intreden van de verhoging van een of meer kostprijsfactoren nog niet afgeleverd of uitgevoerd waren.
Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een opdracht door of namens Wederpartij zijn geheel voor rekening van Wederpartij.

7. BETALING, RENTE EN KOSTEN
7.1Facturatie geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, bij levering van de producten aan de Wederpartij.
7.2Tenzij anders is overeengekomen zal Wederpartij de hem in rekening gebrachte bedragen, daaronder maar niet uitsluitend begrepen de kosten als bedoeld in artikel 6.2 en 6.5 binnen 30 dagen na factuurdatum aan Wendt Agenturen betalen.
7.3Alle betalingen dienen zonder enige korting, inhouding aftrek of verrekening op een door Wendt Agenturen aan te wijzen bankrekening of ten kantore van Wendt Agenturen plaats te vinden. Wederpartij heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
7.4 Ter zake van iedere opdracht is Wendt Agenturen gerechtigd deelleveringen, deelbewerkingen en/of verwerkingen en deelfactureringen te doen plaatsvinden.
7.5 De door Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van
aan Wendt Agenturen verschuldigde interest, alsmede gemaakte (invordering)kosten,
vervolgens tot voldoening van openstaande facturen op basis van anciënniteit.
7.6 Indien de betaling niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn, of
indien een afwijkende termijn is overeengekomen, heeft plaatsgevonden, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Wendt Agenturen zonder ingebrekestelling het recht om Wederpartij vanaf de vervaldag de rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke handelsrente per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
7.7 Alle op de invordering van het verschuldigde vallende, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ook maar niet uitsluitend die van rechtskundige bijstand, komen voor rekening van Wederpartij. De te vergoeden buitengerechtelijke incasso- kosten zullen worden berekend op basis van het van tijd tot tijd geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze kosten zullen echter minimaal 250 Euro bedragen en zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting.
7.8 In het geval van niet-tijdige betaling, aanvraag tot surséance van betaling, aanvraag tot faillissement, beslag op alle of op een gedeelte van de Producten van Wederpartij of liquidatie van Producten van Wederpartij en/of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van Wederpartij, heeft Wendt Agenturen het recht alle nog lopende Overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, als ontbonden te beschouwen. Dit onverminderd haar recht ter zake volledige schadevergoeding te vorderen.
7.9 In de gevallen, bedoeld in de aanhef van het zevende lid van dit artikel, is iedere vordering die Wendt Agenturen op Wederpartij mocht hebben, direct en in zijn geheel opvorderbaar.

8. LEVERTIJD
8.1 De in de aanbiedingen, bevestigingen en Overeenkomsten genoemde levertijden worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn nimmer fatale levertermijnen. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Wederpartij geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Wederpartij heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Wederpartij is alsdan gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan Wendt Agenturen schriftelijk kennis geeft en onverminderd het recht van Wendt Agenturen om binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving de betreffende Producten alsnog aan Wederpartij af te leveren en daarvan betaling te verlangen.
8.2 De opslag van de te leveren Producten tot aan het tijdstip van levering geschiedt voor rekening en risico van Wendt Agenturen. De opslag van de Producten die door Wederpartij ter hand zijn gesteld aan Wendt Agenturen teneinde een be- of verwerking te ondergaan, geschiedt voor rekening en risico van Wederpartij, tenzij hierover expliciet andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt..
8.3 Wendt Agenturen heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
8.4 Wanneer de Producten na het verstrijken van de levertijd door Wederpartij niet zijn afgenomen, dan worden zij voor rekening en risico van de Wederpartij opgeslagen.

9. LEVERING EN RISICO
9.1 Tenzij anders overeengekomen zullen de producten gelden als geleverd op het moment waarop de Producten het magazijn of de opslagplaats van Wendt Agenturen verlaten, dan wel de mededeling aan Wederpartij van het tijdstip waarop de Producten ter levering gereed liggen.
9.2 Het risico van de Producten en de verpakking daarvan gaat steeds op Wederpartij over op het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending en de aflevering van de Producten zal steeds geschieden voor rekening en risico van Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Wendt Agenturen bestelde materialen. Indien buiten de schuld van Wendt Agenturen vertraging ontstaat ten gevolge wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd, zonder dat Wendt Agenturen aansprakelijk kan worden gesteld.
9.4 Wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering van de krachtens de Overeenkomst door Wendt Agenturen te leveren Producten. Wederpartij zal dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim zijn, indien hij de te leveren Producten niet na eerste verzoek van Wendt Agenturen bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren Producten in ontvangst te nemen. Wendt Agenturen is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Wederpartij op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Wederpartij blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter naar keuze van Wendt Agenturen in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde. Een en ander geldt onverminderd het recht van Wendt Agenturen om schadevergoeding te vorderen.
9.5 Het in ontvangst nemen van Producten van Wendt Agenturen geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij Wederpartij bij ontvangst van de Producten op het door Wendt Agenturen voor akkoord overhandigde ontvangstdocu- ment aantekening heeft gemaakt van de slechte staat van de Producten.
9.6 Indien de Overeenkomst bestaat uit het bewerken of verwerken van materialen beschikbaar gesteld door Wederpartij, zal Wendt Agenturen de restanten ter be- schikking houden van Wederpartij of na overleg met Wederpartij afvoeren c.q. ver- nietigen. Indien daaraan kosten verbonden zijn komen deze voor rekening van Wederpartij.

10. VERPAKKING EN TRANSPORT
10.1 Tenzij anders is overeengekomen zullen in geval de Producten worden vervoerd door Wendt Agenturen de kosten voor transport, invoerrechten en eventuele verzekering van de Producten tijdens het transport, voor rekening van Wederpartij komen, ook wanneer het retourzendingen betreft. Onder transport wordt mede begrepen transmissie van data door middel van een telecommunicatienetwerk en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
10.2 De wijze van verpakking en transport wordt door Wendt Agenturen bepaald.
10.3 Emballage zoals vermeld op de factuur, dient binnen de daarvoor gestelde termijn, compleet en in goede staat, vrachtvrij aan Wendt Agenturen te worden geretourneerd. Bij niet-tijdige retournering zullen de emballagekosten in rekening worden gebracht. Eenmalig emballagemateriaal kan niet worden geretourneerd.
10.4 Indien het vervoer van Producten om redenen onafhankelijk van de wil van Wendt Agenturen niet kan doorgaan, danwel wordt vertraagd, is Wendt Agenturen gerechtigd Producten voor rekening en risico van Wederpartij op te slaan, zulks onverminderd het recht van Wendt Agenturen betaling van de koopprijs te vorderen.

11. ONDERZOEK BIJ AFLEVERING
11.1 Wederpartij is gehouden naast het bepaalde in artikel 9.5 direct na aflevering te onderzoeken of Wendt Agenturen de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden om na de keuring Wendt Agenturen er schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. Wederpartij dient de desbetreffende kennisge- ving te doen binnen 5 werkdagen na aflevering.
Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Wendt Agenturen worden gemeld.
11.2 Wederpartij is verplicht aan te tonen dat de gebreken zijn toe te schrijven aan ondeugdelijke of onbruikbare Producten, waaronder mede worden verstaan de Producten genoemd in artikel 15.1.
11.3 Wendt Agenturen is steeds gerechtigd een nieuw deugdelijk Product in de plaats van een eerdere ondeugdelijk Product te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
11.4 De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien Wederpartij in gebreke is gebleven de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. Het gevolg hiervan is dat Wederpartij zijn rechten terzake verliest.
11.5 De geleverde producten worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van ingebruikname door Wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. GARANTIE
12.1 Wendt Agenturen staat er jegens Wederpartij voor in dat de Producten naar behoren functioneren, mits deze normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de Producten gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst, de algemene voorwaarden dan wel in het garantiebewijs, stipt en volledig worden nagekomen. Indien Wendt Agenturen de gebruikte materialen c.q. grondstoffen van derden moet betrekken geldt de garantie slechts indien en voor zover derden aan Wendt Agenturen garantie hebben verleend.
12.2 Indien naar het redelijke oordeel van Wendt Agenturen genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren, zullen de gebreken door Wendt Agenturen worden weggenomen, naar de keuze van Wendt Agenturen hetzij door de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren, hetzij Wederpartij alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin beschreven, zoals maar niet uitsluitend de transportkosten, reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van Wederpartij.
12.3 Wendt Agenturen garandeert dat de Producten zijn verpakt, opgeslagen en zullen worden vervoerd met de grootst mogelijke zorg voor de constante en goede kwaliteit.
12.4 De in lid 1 genoemde garantie heeft geen betrekking op geringe afwijkingen ten aanzien van de opgegeven maten, gewichten, kleuren en andere dergelijke gegevens.
Voornoemde geringe afwijkingen zijn toegestaan en kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting of ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding. Bij de beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd zijn de handelsgebruiken te dien aanzien bepalend.
12.5 Wendt Agenturen is gehouden aan de levering van de overeengekomen aantallen, met dien verstande dat geringe afwijkingen (tot 5%), zowel positief als negatief, zijn toegestaan. Bij bulkproducten is een afwijkingspercentage bij levering toegestaan van maximaal 15%. Deze afwijkingen worden geacht onderdeel van de Overeenkomst uit te maken. Het factuurbedrag zal dienovereenkomstig worden aangepast.
12.6 Iedere garantieverplichting van Wendt Agenturen vervalt indien Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een met Wendt Agenturen gesloten overeenkomst of uit een daaraan samenhangende overeenkomst voortvloeit alsmede indien Wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, indien Wederpartij of een derde de onderhouds- en bedieningsvoorschriften niet in acht neemt, of gebruikt anders dan het voorziene normale gebruik, bij normale slijtage, door toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard en kwaliteit van toegepaste materialen, of het geleverde naar het oordeel van Wendt Agenturen op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
12.7 Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan in schriftelijke vorm te geschieden, bij niet in achtneming waarvan elke aanspraak tegen Wendt Agenturen ter zake van die gebreken vervalt.
12.8 Het niet nakomen door Wendt Agenturen van haar garantieverplichtingen ontslaat Wederpartij niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Wendt Agenturen gesloten overeenkomst.

13 KLACHTEN
13.1 Mocht Wederpartij een probleem, een vraag of feedback hebben betreffende een product dat hij/zij heeft aangeschaft, dan dient Wederpartij zich zo snel mogelijk te wenden tot Wendt Agenturen.
13.2 Een klacht ontstaat indien het probleem dat Wederpartij heeft niet naar tevredenheid door Wendt Agenturen is opgelost.
13.3 Klachten dienen zo spoedig mogelijk volledig , duidelijk en schriftelijk omschreven te worden ingediend bij Wendt Agenturen t.a.v. Klachten Service.
13.4 Niet tijdig indienen van een klacht heeft als gevolg dat Wederpartij terzake zijn rechten verliest.
13.5 Wederpartij ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van zijn/haar klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld.
13.6 Klachten Service zal de klacht onderzoeken en zal vaststellen of die gegrond is.

14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Wendt Agenturen betracht bij haar werkzaamheden alle zorgvuldigheid die in redelijkheid van haar kan worden verlangd. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels is Wendt Agenturen niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij Wederpartij als bij derden, tenzij Wederpartij aantoont dat één en ander te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Wendt Agenturen. Alsdan is Wendt Agenturen slechts gehouden tot vergoeding van schade indien en voor zover deze schade het schadebedrag dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Wendt Agenturen wordt vastgesteld en uitgekeerd naar te boven gaat.
14.2 De eventueel door Wendt Agenturen te betalen schadevergoeding is beperkt tot de
factuurwaarde van de geleverde Producten, dan wel de bedongen provisie, dan wel tot
de door de verzekering aan Wendt Agenturen uit te keren schadepenningen.
14.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Wendt Agenturen, zal
Wederpartij Wendt Agenturen vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse, verband houdende met de Producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten.
14.4 Voor fouten en afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten, voorkomende in prijscouranten en aanbiedingen van Wendt Agenturen, is Wendt Agenturen niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove
schuld.
14.5 Wendt Agenturen betracht alle zorgvuldigheid die in redelijkheid van haar kan worden verlangd naar onderzoek aangaande het gebruik van verboden stoffen. Daar waar nodig c.q. gevraagd wordt door Wendt Agenturen een verklaring van de fabrikant overlegd, waarin is vastgelegd dat geen verboden stoffen zijn gebruikt. Wederpartij is verplicht deze verklaring en/of vergunning en/of alle andere ter zake door Wendt Agenturen opgevraagde documenten op eerste verzoek van Wendt Agenturen, en ter keuze van Wendt Agenturen al dan niet in origineel aan Wendt Agenturen te overleggen. Indien desondanks verboden element(en) worden aangetoond kan Wendt Agenturen niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij wordt aangetoond dat één en ander te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Wendt Agenturen.
14.6 De eventuele door Wendt Agenturen te betalen schadevergoeding is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde producten, danwel de bedongen provisie, danwel tot de door de verzekering aan Wendt Agenturen uit te keren schadepenningen.
14.7 Wederpartij vrijwaart Wendt Agenturen voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse en overige aanspraken, verband houdende met c.q. voortvloeiende uit het gebruik van verboden stoffen, één en ander als omschreven in artikel 14.5

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1 Alle door de Wendt Agenturen voor het uitvoeren van de Overeenkomst c.q. opdracht van de Wederpartij vervaardigde Producten, zoals maar niet uitsluitend productie- middelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsels, ontwerptekeningen, modellen, mallen, informatiedragers, databestanden, films, micromontages en randapparatuur blijven het eigendom van Wendt Agenturen, ook als deze als aparte post in de aanbieding of op de factuur zijn vermeld. De voormelde Producten mogen op geen enkele wijze gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven worden.
15.2 Wanneer gedurende zes maanden na uitvoering van de laatste opdracht of van het laatste gedeelte daarvan door Wendt Agenturen geen opdrachten meer op een bepaald goed zijn ontvangen, heeft Wendt Agenturen het recht de in artikel 15.1 genoemde Producten te vernietigen, zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
15.3 Wendt Agenturen is gerechtigd alle aan Wederpartij te leveren Producten, die zij uit welke hoofde dan ook, onder zich heeft, onder haar te houden en de afgifte daarvan te weigeren c.q. op te schorten, totdat Wederpartij al haar verplichting jegens Wendt Agenturen uit deze of andere overeenkomsten tussen Wendt Agenturen en Wederpartij volledig is nagekomen. Tevens heeft Wendt Agenturen het recht deze Producten aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het aan Wendt Agenturen totaal verschuldigde. Eventuele bewaring en opslag komen voor rekening en risico van Wederpartij
15.4 De eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de Wederpartij nadat deze al hetgeen hij ter zake van de Producten aan Wendt Agenturen verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van de Producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
15.5 Indien verwerking van door Wendt Agenturen geleverde Producten, die eigendom van Wendt Agenturen zijn gebleven, heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij gehouden op eerste verzoek van Wendt Agenturen haar vordering op haar afnemer(s) aan Wendt Agenturen tot zekerheid over te dragen.
15.6 Wederpartij is gehouden de Producten waarvan Wendt Agenturen (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Wederpartij op eerste verzoek en onvoorwaardelijk aan Wendt Agenturen te worden overgedragen.
15.7 In artikel 7 lid 8 genoemde gevallen is Wendt Agenturen onherroepelijk gemachtigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, om onbetaald gebleven Producten weg te halen of weg te doen halen van de plaatsen waar deze zich bevinden, zonder dat voor het betreden van deze plaatsen enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. Indien en zolang de eigendom van de Producten nog niet op Wederpartij is overgegaan, zal Wederpartij Wendt Agenturen onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de Producten.
15.8 Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling zal Wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van Wendt Agenturen.

16 OVERMACHT
16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van de wil van Wendt Agenturen onafhankelijke oorzaken, ongeacht of deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien of niet te voorzien, en waardoor Wendt Agenturen niet in staat is haar verplichtingen na te komen, stakingen binnen Wendt Agenturen daaronder begrepen.
16.2 Wendt Agenturen heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
16.3 In het geval van overmacht aan de zijde van Wendt Agenturen is Wendt Agenturen gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, zolang de overmachttoestand het Wendt Agenturen onmogelijk maakt de Overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Wendt Agenturen gehouden is aan Wederpartij enige schade te vergoeden.
16.4 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding is Wendt Agenturen gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar gereserveerde , in bewerking genomen en gefabriceerde zaken zulks voor de waarde ontbinden, zonder dat Wendt Agenturen gehouden is aan Wederpartij enige schade te vergoeden.

17 ONTBINDING EN OPSCHORTING
17.1 Indien Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, is Wederpartij in verzuim en is Wendt Agenturen gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
– de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of de Overeenkomst met Wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden
– één en ander onverminderd andere rechten van Wendt Agenturen onder welke Overeenkomst met Wederpartij dan ook en
– zonder dat Wendt Agenturen tot enige schadevergoeding is gehouden.
17.2 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of
Liquidatie van het bedrijf van Wederpartij, zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Wederpartij zijn ontbonden, tenzij Wendt Agenturen Wederpartij binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval Wendt Agenturen zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
– de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
– al zijn eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Wederpartij op te schorten;
– één en ander onverminderd andere rechten van Wendt Agenturen onder welke Overeenkomst met Wederpartij dan ook en zonder dat Wendt Agenturen tot enige schadevergoeding is gehouden.
17.3. In het geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 2 zijn alle vorderingen van Wendt Agenturen op Wederpartij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Wendt Agenturen gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Wendt Agenturen en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Wederpartij te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Wederpartij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Wendt Agenturen in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
18. Beveiliging en privacy
De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Wendt Agenturen zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Wendt Agenturen en worden niet aan derden verstrekt, tenzij deze hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
Wendt Agenturen legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij Wendt Agenturen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van Klanten zelf die door Wendt Agenturen worden opgeslagen.
Indien door de Klant, middels het Wendt Agenturen, Persoonsgegevens naar derden worden getransporteerd, vrijwaart de Klant Wendt Agenturen tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de AVG.

19 SLOTBEPALINGEN
19.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de aanbieding of Overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlandse Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Wendt Agenturen om zich te wenden tot de overigens bevoegde rechter. Het in het tweede lid bepaalde laat onverlet het recht van partijen om het geschil te doen beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.
19.3 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen, welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
19.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rijnland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst met Wendt Agenturen.